Regulamin

Regulamin tanikurier.eu  

1. Informacje dotyczące nadawania paczek, opłat dodatkowych i kar.
Szanowni Klienci,
W związku z nadużyciami polegającymi na zaniżeniu wagi oraz wymiarów paczek jak również określania czy paczka jest paczką standardową czy też niestandardową, zostaliśmy zmuszeni do wprowadzenia procedur weryfikacji zleceń generowanych przez nasz system i co za tym idzie obciążania klientów dodatkowymi dopłatami. 
W przypadku ujawnienia takich sytuacji zostaną naliczone opłaty dodatkowe zgodnie z cennikiem przedstawionym poniżej. Dodatkowo ze względu na opóźnienia ze strony UPS, Inpost i DHL zastrzegamy sobie prawo do wystawiania faktury VAT do 2 miesięcy wstecz od daty nadania przesyłki.

W przypadku usług nie ujętych w serwisie www.tanikurier.eu, za aktualny przyjmuje się cennik danej firmy kurierskiej tj. UPS, Inpost, GLS lub DHL

Towar znajdujący się na palecie nie może wystawać poza obrys palety. Towar na palecie musi być umieszczany w sposób, uniemożliwiający jego przemieszczanie się w trakcie transportu.
Przesyłki paletowe doręczane są w systemie „rampa-rampa” (wstawienie palety na samochód leży po stronie nadawcy, a zdjęcie palety z samochodu po stronie odbiorcy przesyłki)
Paleta niestandardowa:
Towar umieszczony na palecie przekraczający obrys palety Euro o wymiarach 120cm X 80cm lub wysokość 180cm, bądź też element, który ze względu na swoją specyfikę nie może być spaletyzowany lub trwale przytwierdzony do podstawy palety jest traktowany jako paleta niestandardowa. Jeżeli przedmioty przekraczają ponad dwukrotnie wymiary palety Euro, cena wynosi odpowiednią wielokrotność zajętych miejsc paletowych.
Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę aby bardzo dokładnie wykonywać pomiar każdej paczki/palety budzącej wątpliwości. Podkreślamy, że każda paczka/paleta jest ważona i mierzona laserowo. Należy pamiętać iż zawsze do wymiaru brane są 2 najbardziej odległe punkty paczki/palety!
Wszelkie opłaty, dopłaty i kary, o których mowa w niniejszym regulaminie dotyczą każdego korzystającego z usług serwisu www.tanikurier.eu bez względu na fakt, czy jest użytkownikiem zarejestrowanym czy niezarejestrowanym.
2. Polityka prywatności  

Art. 1 DANE OSOBOWE
tanikurier.eu, jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych, chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych. I zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.  

Art. 2 KWESTIE TECHNICZNE I COOKIES (CIASTECZKA)
Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Serwis tanikurier.eu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw serwisu tanikurier.eu, próby włamania lub innego działania na jego szkodę. Niektóre obszary serwisu tanikurier.eu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku.  

Art. 3 INFORMACJA HANDLOWA
Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości a Użytkownik wyraża na to zgodę.Do niezapowiedzianych wiadomości zalicza się informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu) oraz wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora , bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu poprzez wysłanie wiadomości email na adres [email protected] . Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)  

Art. 4 ZABLOKOWANIE KONTA
Rozwiązanie umowy przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie, za pomocą formularza kontaktowego w dziale kontakt bądź wiadomości elektronicznej e-mail na adres: [email protected] Rozwiązanie umowy o świadczenie usług skutkuje zablokowaniem Konta.

Art. 5 KONTAKT Z NAMI
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu a w szczególności : polityki ochrony prywatności oraz korzystania z serwisu prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy zawarty w dziale kontakt lub bezpośrednio na adres poczty elektronicznej e-mail: [email protected]

3. Ogólne zasady korzystanie z serwisu  

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis tanikurier.eu.
2. Zleceniobiorca – tanikurier.eu
3. Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna.
4. Kurier – firma kurierska (w zależności od charakteru usługi) UPS, DHL, K-EX.  

Rozdział 2. Zamawianie usług
1. Zleceniobiorca poprzez stronę internetową pośredniczy w generowaniu listu przewozowego na przesyłkę uprawniającego do nadania przesyłki na koszt Zleceniobiorcy.
2. Tak wygenerowany list przewozowy uprawnia do nadania poprzez Kuriera przesyłki o parametrach zawartych na tym liście.
3. Zleceniobiorca za w/w usługi pobiera opłatę w wysokości zawartej w aktualnym cenniku i w oparciu o przysługujące Zleceniodawcy rabaty.
4. Z usług świadczonych przez Zleceniobiorcę korzystać mogą wszystkie podmioty prawne i osoby fizyczne.
5. Zleceniobiorca ma prawo do usunięcia lub/i zablokowania konta zarejestrowanego Zleceniodawcy jeżeli ten, dopuścił się złamania jakiegokolwiek postanowienia regulaminu lub jeżeli nie uiścił w terminie płatności za usługi świadczone przez Zleceniobiorcę.
6. Wszelkie usługi zlecone poprzez użycie adresu e-mail bądź nazwy użytkownika i hasła Zleceniodawcy, traktuje się jak zamówione przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę loginu i hasła dostępu bądź adresu email, z ktorego dokonywane jest zamówienie.
7. W celu realizacji zlecenia usługi Zleceniodawca wypełnia formularz „Nadaj Przesyłkę” dostępny na stronie internetowej tanikurier.eu.
8. Podanie nieprawdziwych danych dotyczących wymiarów, wagi przesyłki oraz innych wymaganych parametrów uprawnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT na kwotę wynikającą z aktualnego cennika Kuriera (i/lub) do wstrzymania przesyłki w magazynach Kuriera do czasu opłacenia w/w faktury.
9. W przypadku naliczenia przez Kuriera dodatkowych opłat zgodnych z regulaminem (szczególnie: opłaty za przechowywanie, za ponowne próby doręczeń, opłaty za element niestandardowy, zwrot do nadawcy, dużą paczkę itp.) koszty w/w opłat ponosi Zleceniodawca.
10. Zleceniodawca wyraża niniejszym zgodę na wystawianie faktury bez podpisu i zobowiązuje się do uregulowania tych należności wobec Zleceniobiorcy nie później niż w przeciągu 7 dni od dnia wystawienia w/w faktury. Szczegóły dostarczenia faktury określa rozdział 4 pkt 5.
11. Zleceniobiorca nie odpowiada za problemy z funkcjonowaniem poczty e-mail, innych przekaźników informacji, za błędy powstałe z winy Kuriera lub niezależnych od niego przyczyn.
12. Po złożeniu zamówienia usługi, Zleceniodawca otrzyma e-mail z listem przewozowym. Zleceniodawca jest zobowiązany do sprawdzenia wszelkich elementów listu przewozowego pod kątem jego zgodności z rzeczywistością oraz wydrukowania listu przewozowego i przekazania listu przewozowego wraz z przesyłką Kurierowi.
13. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych i nieprawdziwych informacji.
14. Podczas rejestracji konta na stronie internetowej Zleceniobiorcy, Zleceniodawca nie wypełniając pól dotyczących danych firmy, oświadcza iż nie prowadzi działalności gospodarczej.
15. Podczas rejestracji konta na stronie internetowej Zleceniobiorcy, Zleceniodawca wypełniając pola dotyczące danych firmy, oświadcza iż prowadzi on działalność gospodarczą.
16. W przypadku gdy Zleceniodawca dokona zawyżonej wpłaty, różnica przekazana zostanie automatycznie na konto użytkownika serwisu tanikurier.eu. W przypadku gdy Zleceniodawca zażąda zwrotu pieniędzy nadpłaconych, zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 5zł a czas oczekiwania na zwrot nadwyżki wynosi do 4 dni roboczych.
17. W przypadku kiedy przesyłka zlecona przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy, z winy nadawcy bądź odbiorcy, po odebraniu jej przez kuriera nie zostanie doręczona do miejsca nadania lub jeżeli odbiorca przesyłki odmówi przyjęcia przesyłki wówczas Zleceniodawca obciążony zostaje kwotą za przesyłkę w danej usłudze taką jaka wynika z jego aktualnych warunków cenowych w danym przedziale wagowym.
18. Serwis obsługuje jedynie przesyłki krajowe.  

Rozdział 3. Odpowiedzialność stron i reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania Usługi przez Kuriera należy składać pisemnie, drogą elektroniczną do Zleceniobiorcy. Za wszelkie nieprawidłowości w wykonaniu usługi Kuriera, odpowiada tylko i wyłącznie Kurier określony odpowiednio na liście przewozowym. Informacje o dokumentach niezbędnych do złożenia reklamacji znajdują się na stronie internetowej Zleceniobiorcy tanikurier.eu w zakładce „Reklamacje”. Wszystkie dokumenty należy WYSŁAĆ W JEDNEJ WIADOMOŚCI, drogą elektroniczną na adres [email protected] Dokumenty reklamacyjne przekazywane są w formie niezmienionej do odpowiedniego Kuriera, określonego na liście przewozowym. Rozpatrywane będą TYLKO I WYŁĄCZNIE reklamacje zgłaszane na adres email: [email protected]
Wszelkie reklamacje składane na pozostałe konta pocztowe naszej firmy nie zostaną rozpatrzone. Czas oczekiwania na odpowiedź ze strony firmy UPS  – 30dni kalendarzowych. Czas oczekiwania na odpowiedź ze strony firmy DHL – 14dni. Dopuszcza się możliwość wydłużenia tego okresu na czas nieokreślony z uwagi na wystąpienie wypadków losowych niezależnych od serwisu tanikurier.eu oraz od firmy UPS, DHL. Za sprawy związane z przewozem towaru odpowiedzialność ponosi przewoźnik UPS, DHL i wszelkie reklamacje dotyczące usługi przewozowej rozpatrywane są przez przewoźnika UPS, DHL
2. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość wydłużenia procedury reklamacyjnej o czas nieokreślony w przypadku nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia przez Zleceniodawcę dokumentów reklamacyjnych.
3. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy ograniczona jest do przekazania zlecenia odbioru przesyłki dla Kuriera.
4. Zleceniodawca ma obowiązek wygenerowany przez serwis tanikurier.eu list przewozowy wydrukować i umieścić na przesyłce.
5. Przekazanie zlecenia odbioru przesyłki od nadawcy nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji.
6. Zlecenie odbioru przesyłki od nadawcy nie jest częścią usługi przewozu przesyłki i w związku z tym nie podlega reklamacji.
7. Przesyłkę można nadać samodzielnie w punktach przyjęć na podstawie listu przewozowego wygenerowanego z serwisu tanikurier.eu:
- punkt UPS -na podstawie listu przewozowego UPS,
- punkt DHL -na podstawie listu przewozowego DHL,
8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz utracone korzyści wynikające z niemożności korzystania z serwisu, związane z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki.
9. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przekazania zlecenia dla Kuriera lub nieprawidłowości w pracy serwisu tanikurier.eu należy zgłaszać w formie elektronicznej poprzez e-mail na adres [email protected] lub pocztą na adres pocztowy Zleceniobiorcy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni roboczych od daty jej wpływu. Odpowiedź wysyłana jest Zleceniodawcy drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została wysłana.
10. Zleceniobiorca nie wyraża zgody na nadawanie przesyłek na innym liście przewozowym niż otrzymany od Zleceniobiorcy. Nadanie przesyłki z innym listem przewozowym traktowanie będzie jako zawarcie umowy bez pośrednictwa serwisu tanikurier.eu.
11. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia oraz braki w realizacji zwrotów pobrań oraz inne opóźnienia i braki oraz błędy jeżeli list przewozowy zawierał błędne dane wprowadzone przez użytkownika oraz w przypadku skorzystania z listu przewozowego inny niż wygenerowany przez serwis tanikurier.eu.
12. Zleceniobiorca odmówi zapłaty dla Kuriera za przesyłkę, która została nadana na liście przewozowym nie wygenerowanym przez serwis tanikurier.eu. W takiej sytuacji Kurier naliczy standardową opłatę z aktualnego cennika danego Kuriera, bez rabatów oraz obciąży Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z tą przesyłką gdyż uważa się, że list przewozowy nie wygenerowany za pośrednictwem serwisu tanikurier.eu stanowi odrębną umowę jaką Zleceniodawca zawarł z Kurierem. Z racji tego Kurier ma prawo dochodzić wszelkich należności określonych w jego cennikach a odpowiedzialność Zleceniobiorcy zostaje w takiej sytuacji wyłączona z powodu nie dojścia do skutku umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
13. Zleceniobiorca w takim przypadku może odmówić zwrotu za niezrealizowaną przesyłkę wygenerowaną przez serwis tanikurier.eu na poczet opłaty za czynność wygenerowania listów przewozowych.
14. W przypadku wygenerowania listu przewozowego za pośrednictwem serwisu tanikurier.eu i nie użyciu go do wysyłki (tzn. fizycznym nie umieszczeniu oryginalnego listu przewozowego) na paczce i skorzystaniu z listu przewozowego innego podmiotu lub ręcznym przepisaniem danych na list papierowy, firma Zleceniobiorcy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługę. Przesyłki dokonywane za pośrednictwem generowania listu przewozowego przez serwis tanikurier.eu mogą być wysyłane tylko i wyłącznie przy użyciu wydrukowanego i umieszczonego na przesyłce ORYGINALNEGO listu przewozowego.
15. Zleceniobiorca może dokonać potrąceń lub obciążyć Zleceniodawcę przesyłki kosztami określonymi w regulaminie w tabeli w pkt. 1. Informacje dotyczące nadawania paczek, opłat dodatkowych i kar w przypadku gdy zlecenie wygenerowane różniło się od stanu faktycznego (zaniżona waga przesyłki lub wymiary i inne koszty poniesione) lub zostały dla Zleceniodawcy naliczone inne koszty, które nie zostały opłacone, w szczególności opłata za niestandardową przesyłkę, przeważanie przesyłki itp.
16. W przypadku uszkodzenia przesyłki odbiorca zobowiązany jest do spisania protokołu szkody w obecności kuriera. W przypadku kiedy odbiorca przesyłki nie stwierdzi uszkodzeń paczki tj. nie zostanie spisany protokół szkody w obecności kuriera, a zawartość przesyłki zostanie uszkodzona wówczas Zleceniodawca nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie.
17. Anulowanie listu przewozowego odbywa się bezpłatnie (przy zamówieniach opłaconych z góry potrącona jest prowizja systemu płatności 2,5%) w terminie do 48h od daty złożenia zlecenia przez Zleceniodawcę. Anulowanie listu przewozowego można zlecić po upływie 48h – nie później niż przed upływem 14 dni kalendarzowych – w takim przypadku Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę opłatą manipulacyjną w wysokości 5zł netto. Po upływie 14 dni kalendarzowych nie ma możliwości anulowania listu przewozowego.
18. Zleceniodawca ma obowiązek przygotować przesyłkę i jej opakowanie w taki sposób aby zabezpieczyć ją przed wszelkim ryzykiem od momentu przyjęcia (odbioru) jej przez kuriera do momentu jej doręczenia do odbiorcy – w czasie wszystkich czynności logistycznych (tj. transportu, magazynowania, przenoszenia,przewożenia itd.) przed uszkodzeniem zarówno opakowania jak i zawartości paczki (za uszkodzenie uważa się również odklejenie taśmy pakowej, folii , listu przewozowego itd.). Zleceniobiorca nie odpowiada za uszkodzoną podczas czynności logistycznych zawartość lub za opakowanie paczki a co za tym idzie za pomiary wykonane czytnikiem laserowym oparte o skrajne punkty paczki. W przypadku niewłaściwego zapakowania paczki przez Zleceniodawcę, uznaje się za poprawny wynik otrzymany podczas laserowego pomiaru wielkości paczki dokonanego przez Kuriera (przewoźnika).
19. Wszelkie wytyczne dotyczące pakowania zawarte w regulaminach i wytycznych Kurierów (UPS, DHL) stanowią nieodzowny element niniejszego regulaminu i przed przygotowaniem przesyłki należy się zapoznać z wytycznymi poszczególnych Kurierów. Skorzystanie z serwisu tanikurier.eu oznacza jednoczesne zaakceptowanie wytycznych dotyczących pakowania poszczególnych Kurierów a Zleceniodawca korzystając z listu przewozowego wygenerowanego przez serwis tanikurier.eu oświadcza, że zapoznał się z zasadami pakowania określonymi przez poszczególnych Kurierów (UPS, K-EX, DHL)
20. Wysyłka ładunków paletowych zawierających przedmioty łatwo ulegające uszkodzeniu, szczególnie: AGD, przedmioty zawierające elementy szklane, ceramika, szkło, elektronika. Możliwa jest wyłącznie po ustaleniu z operatorem strony www.tanikurier.eu. W przeciwnym wypadku, operator zobowiązany jest doliczyć opłatę z tytułu Palety niestandardowej, w kwocie 155 zł naliczonej po wykonaniu usługi (doręczeniu do odbiorcy).
21. W przypadku naliczenia opłat dodatkowych przez operatora (dotyczy kuriera DHL) złożenie reklamacji jest możliwe, wyłącznie w przypadku w którym nadawca posiada podpisany przez kuriera, dowód nadania przesyłki.
22. Terminy doręczeń przesyłek nie są gwarantowane, o ile nie wybrana została przez Zleceniodawcę usługa zapewniająca gwarancję doręczenia. Dotyczy to tylko usługi UPS Saver oraz UPS Express.
23. Zwrot pobrań następuje do 14 dni od doręczenia przesyłki.    

  Rozdział 4. Warunki płatności
1. Za wszystkie zrealizowane usługi zlecone przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca naliczy opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem.
2. Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem platformy transferuj.pl lub przelewem na konto Zleceniobiorcy.
3. Zleceniobiorca ma prawo zmiany cen w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie nowego cennika na stronie tanikurier.eu
4. Każdorazowe logowanie lub/i złożenie zlecenia oznacza akceptację obowiązującego cennika oraz regulaminu serwisu tanikurier.eu i regulaminów przewoźników tj. przedsiębiorstw DHL, UPS. Odnośniki do regulaminów firm przewozowych znajdują się poniżej w rozdziale „postanowienia końcowe”.
5. Zleceniobiorca wystawia fakturę za wykonane usługi która dostarczana jest klientowi:
- w postaci pliku PDF, na adres e-mail podany w formularzu rejestracji
- listem poleconym na wyraźne żądanie Zlecenodawcy skierowane drogą email na adres: [email protected] . (Za przesłanie pocztą naliczana jest opłata manipulacyjna 10zł)
6. Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia serwisu tanikurier.eu w przypadku nie otrzymania faktury poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres [email protected]
7. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od jej wystawienia. Terminem zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na wskazanym na fakturze koncie bankowym. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości zadłużenia z kwoty pobrania dla Zleceniodawcy, na co Zleceniodawca wyraża zgodę.
8. W związku z nagminnie powtarzającymi się przypadkami oszustwa i próby wyłudzenia, w sytuacji braku zapłaty za fakturę VAT w terminie przekraczającym 90 dni kalendarzowych od daty płatności wynikającej z faktury VAT Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość do obciążenia Zleceniodawcy kwotą 800zł tytułem odszkodowania za nieterminowe wywiązywanie się ze zobowiązań. Powyższy zapis obowiązuje TYLKO i WYŁĄCZNIE użytkowników zarejestrowanych w naszym serwisie po 13.09.2013r.
9. Zakwestionowanie przez Zleceniodawcę faktury bądź jej części powinno zostać zgłoszone Zleceniobiorcy do pięciu dni po jej wystawieniu poprzez wysyłanie wiadomości mailowej na adres [email protected]
10. W przypadku nie uregulowania płatności Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy w terminie 3 dni kalendarzowych od terminu płatności faktury, konto wykorzystywane przez Zleceniodawcę w serwisie tanikurier.eu zostanie automatycznie zablokowane przez Zleceniobiorcę. Tym samym Zleceniodawca straci możliwość korzystania z indywidualnych warunków cenowych i form rozliczania. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość naliczenia opłaty za monitowanie w wysokości 50zł przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy. Po zapłacie zaległości i opłaty za monitowanie konto zostanie odblokowane. Dodatkowo do faktury wystawionej Zleceniodawcy, automatycznie zostaną naliczone odsetki ustawowe, liczone od dnia wyznaczającego termin płatności faktury. W przypadku, kiedy Zleceniodawca wyraża chęć zakończenia współpracy ze Zleceniobiorcą i zaprzestania korzystania z usług Zleceniobiorcy, nie zwalnia go to z opłaty za monitowanie, odsetek ustawowych i pozostałych zaległości finansowych w stosunku do Zleceniobiorcy.
11. Wszelkie ceny wyrażone w niniejszym regulaminie są cenami netto, do których zostanie naliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.
12. Wszelkie zmiany cen usług (nie dotyczy kar ,dopłat ,itd.) nie stanowią zmiany regulaminu.  

Postanowienia końcowe
Regulamin obowiązuje od 2011-08-30.
Ostatnia aktualizacja 2013-09-13.
Regulamin może zostać zmieniony poprzez opublikowanie jego na stronie Zleceniobiorcy tanikurier.eu.
Integralną częścią w/w regulaminu są regulaminy przedsiębiorstw Inpost, UPS, DHL dostępne na ich stronach internetowych pod adresami: UPS.com, dhl.com, Inpost.pl
W przypadku niezgodności z kodeksem cywilnym a szczególnie z art. 385 kodeksu cywilnego, niezgodny punkt regulaminu uznaje się za nieważny.